Një shkrim për Aristidh Kolen në Le Redici Rome, Itali

Gazeta Rrenjet LE REDICI, Rome, Italy,  prill 2015 f. 17